Asigurare auto

Asigurarea RCA

Asigurarea RCA se poate achizitiona de catre o persoana fizica sau juridica, pe o perioada cuprinsa intre 1 si 12 luni si este obligatorie pentru toate autovehiculele inmatriculate sau inregistrate in Romania, aflate sau nu in uz.

Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA) este un contract încheiat între proprietarul unui vehicul, persoană fizică sau juridică și o companie de asigurari autorizată. În baza acestui contract, compania care a emis poliţa de asigurare RCA plătește despăgubiri terţelor persoane păgubite în urma unui accident provocat de vehiculul pentru care s-a încheiat poliţa, pentru daunele materiale și/sau decesul ori vătămările corporale, inclusiv daunele morale, suferite în acel accident.

Scopul Asigurarii RCA:
 • protecția financiară a celui vinovat de producerea accidentului. În lipsa ei păgubitul din accident poate solicita vinovatului, în justiție, daune materiale, pentru vătămări corporale, inclusiv daune morale de valori semnificative, dificil de acoperit de către persoana vinovată
 • protecția financiară a persoanei păgubită, în urma unui accident, pentru a beneficia de o reparare a prejudiciului material și/sau moral suferit, independent de situaţia materială a celui care a produs dauna (paguba), precum și de a elibera persoana vinovată de riscul de a plăti prejudiciile produse.
Asigurarea RCA se încheie:
 • la înscrierea în circulație
 • în momentul expirării vechii asigurări RCA. In acest caz, proprietarul unui vehicul trebuie să deţină o asigurare RCA valabilă pe toată perioada în care vehiculul este înmatriculat / înregistrat, chiar dacă acesta nu este utilizat. Încheierea contractului RCA se poate face pentru o perioadă de 6 sau 12 luni, în funcţie de opţiunea dvs.
Polița RCA se poate încheia și pentru:
 • vehiculele înmatriculate / înregistrate în alte state membre, pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietăţii, dovedită cu documente justificative
 • vehiculele care se înmatriculează temporar, după cum urmează:
  • pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile
  • pentru vehiculele de provenienţă străină care beneficiază de regimul vamal de admitere temporară, anual ori semestrial, în perioada înmatriculării temporare, dacă proprietarul face dovada înregistrării fiscale a vehiculului respectiv pe numele său, mai puţin în situaţiile în care vehiculul este exceptat de la plata acestor taxe
 • vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulaţie, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile
 • pe perioada autorizaţiei de circulaţie pentru probe, anual.
Riscuri acoperite:
 • vatamari corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial
 • pagube materiale, inclusiv costuri de radiere si înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuarii valorii vehiculului dupa reparatii, dovedite cu acte sau expertiza
 • pagube reprezentand consecinta lipsei de folosinta a vehiculului avariat, doar în condițiile stabilite de lege
 • cheltuieli de judecata efectuate de catre persoana prejudiciata în procesul civil.

Linkuri legislatie: Legea 132/2017 / Norma ASF 20/2017 / Legea nr. 237/ 2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare

Clauza suplimentara privind Decontarea Directa este valabila numai in cazul in care este atasata contractului de asigurare de raspundere civila auto incheiat pentru vehicul, ea neputand fi achizitionata independent de acesta. Prezenta clauza nu poate fi denuntata sau reziliata separat.

In cazul în care Asiguratul datoreaza prime sau rate de prim la data pltii despagubirii, Asiguratorul poate retine din despagubire atat primele / ratele de prima a caror scadenta a fost depasita, cat si ratele scadente viitoare aferente contractului/politei de asigurare la care este anexata prezenta clauza.

Decontarea Directa permite partii prejudiciate dintr-un accident de vehiculele ce are aceasta optiune sa fie despagubita de catre propriul asigurator RCA atunci cand se indeplinesc conditiile decontarii directe, cf art. 26 alin. (1) din Legea 132/2017 (Legea RCA):

Conditiile de aplicare a Clauzei suplimentare de Decontare Directa:
 1. accidentele auto se produc pe teritoriul Romaniei
 2. vehiculele implicate in accidentele auto sunt inmatriculate/inregistrate in Romania
 3. prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor
 4. ambele vehicule implicate in accidentul auto au asigurare RCA valabila la data evenimentului
 5. rejudiciile exclud vatamarile corporale.
RISCURI ACOPERITE de Decontarea Directa:

Prin decontare directa, in cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA, se pot acorda despagubiri de catre propriul Asigurator RCA a urmatoarelor:

 • prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere si inmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuarii valorii vehiculului dupa reparatii, dovedite cu acte sau expertiza
 • costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau documente emise in conditiile legii
 • prejudicii reprezentand consecinta lipsei de folosinta a vehiculului avariat, inclusiv inlocuirea temporara a vehiculului, pe baza optiunii persoanei prejudiciate
 • cheltuieli de judecata efectuate de catre persoana prejudiciata sau cheltuieli aferente in cazul solutionarii alternative a litigiului daca solutia este favorabila persoanei prejudiciate
 • cheltuieli legate de transportul vehiculului avariat, apartinand asiguratului, de la locul accidentului la locatia in care se gaseste centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasa de Asigurat in vederea repararii vehiculului, cel/cea/mai apropiat/apropiata de locul producerii accidentului sau de domiciliul asiguratului, dupa caz, daca repectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii.

HD Insurance Limited Nicosia - Sucursala Bucuresti, isi desfasoara activitatea in Romania in baza libertatii europene de stabilire (FoE - care se referă la comercializarea serviciilor de catre o societate de asigurare-reasigurare printr-o sucursală deschisă în alt stat membru) si are ca model de business distributia prin intermediari principali (brokeri de asigurare) precum si distributia prin mediul on-line.

In situatia in care sunteti interesat de ofertele noastre RCA, puteti contacta partenerii nostrii (brokeri de asigurare) la adresele de corespondenta ale acestora. Mai multe informatii suplimentare puteti regasi in mediul on-line unde prin intermediul partenerilor nostri, Brokerii, dar si pe pagina Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

Criteriile de tarifare, conform tarife de referinta ASF sunt:
  a) Pentru asigurati persoane fizice, criteriile si ajustarile luate in calculul tarifului RCA sunt:
 • varsta asiguratului
 • capacitatea cilindrica / masa maxima autorizata / putere / numar de locuri, in functie de categoria autovehiculului
 • durata contractului de asigurare
 • ajustare conform sistem bonus-malus
 • ajustarea in functie de perioada contractului de asigurare (pentru polite cu perioada sub 12 luni).
  b) Pentru asigurati persoane juridice, criteriile si ajustarile luate in calculul tarifului RCA sunt:
 • capacitatea cilindrica / masa maxima autorizata / putere / numar de locuri, in functie de categoria autovehiculului;
 • durata contractului de asigurare;
 • ajustare conform sistem bonus-malus;
 • ajustarea in functie de perioada contractului de asigurare (pentru polite cu perioada sub 12 luni).

Procedura de emitere duplicat, reziliere, anulare, recalculare si restituire prima pentru polite RCA

În cazul polițelor RCA care se vor rezilia ca urmare a înstrăinării obiectivului asigurat, pentru stabilirea perioadei în care asigurarea a fost valabilă, se ia în considerare data notificării asiguratului către HD Insurance Limited Nicosia - Sucursala Bucuresti, conform art. art. 7, punctul (a) din Legea 132/2017 care reglementează că încetarea contractului se produce la momentul notificării asiguratorului, potrivit caruia:

“Art. 7: Încetarea contractului RCA : Contractul RCA încetează la data la care proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoţită de documente justificative”.

În cazul polițelor RCA care se vor rezilia ca urmare a dezmembrării, exportului sau furtului autovehiculului, data rezilierii poliței o reprezintă data de pe certificat.

În cazul solicitărilor de restituire pentru polițe cu asigurat / utilizator persoană juridică, prima se restituie numai asiguratului / utilizatorului într-un cont bancar aparținând persoanei juridice.

Diferența de primă se va restitui doar în cazul in care care nu s-au plătit / nu se datorează despăgubiri pentru evenimentele produse în perioada de valabilitate a asigurării .

Cererile de emitere duplicat, reziliere, anulare, recalculare si restituire prima pentru polite RCA se vor transmite impreuna cu toate documentele mentionate mai jos la adresa de e-mail support@hellasdirect.ro mentionand in titlu numarul politei RCA.

Formular de emitere duplicat, reziliere, anulare, recalculare si restituire prima pentru polite RCA

Documente necesare Restituire RCA:

 • Formularul de restituire completat de asigurat cu informațiile solicitate.
 • Polita de asigurare emisa si dovada achitarii primei de asigurare
 • Documentul ce atesta instrainarea autovehiculului / dovada radierii fiscale
 • Copie C.I. / B.I a asiguratului (in cazul persoanelor fizice)
 • Imputernicire (in cazul persoanelor juridice) si copie C.I. impuernicit
 • Copie autorizatie d circulatie provizorie / talon autovehicul
 • Un extras de cont pentru validarea IBAN in care doriti returul, emis de banca sau descarcat din online banking*.
  * In cazul in care contul in care se doreste restituirea diferentei de prima nu este al asiguratului din polita, este necesara transmiterea unei declaratii din partea asiguratului in care sa mentioneze ca se doreste restituirea in alt cont IBAN, specificand:
 • motivul restituirii in alt cont
 • datele persoanei catre care se face restituirea (nume, prenume, CNP, adresa)
 • contul in care se face restituirea
 • extras cont RON si Copie CI a titularului de cont

Polite BAAR Asigurari cu risc ridicat

Incepand cu data de 10.02.2023 sunt in vigoare noile „Politici și proceduri BAAR pentru gestionarea asigurărilor RCA aplicabile asiguratului cu risc ridicat” avizate de A.S.F. prin avizul nr. 419/22.11.2022 si avizul nr. 37/09.02.2023, in conformitate cu Legea nr. 202/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 si ale Normei A.S.F. nr. 18/2022 pentru modificarea și completarea Normei A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurările auto din România

Daca ati completat datele in aplicatia BAAR destinata inregistrarii cazurilor de asigurati cu risc ridicat, disponibila la adresa https://public.riscridicat.ro si va incadrati in categoria de asigurat cu risc ridicat, trebuie sa ne trimiteti o solicitare in max 10 zile de la data primirii instiintarii de alocare de la BAAR pe adresa de e-mail: riscridicat@hellasdirect.gr sau highrisk@alphaprotect.ro, specificand datele de mai jos, si un coleg va prelua solicitarea dvs:

 • numarul cazului alocat
 • numele proprietarului vehiculului ce se doreste a fi asigurat
 • Seria de sasiu a vehiculului ce se doreste a fi asigurat
 • Numarul de inmatricuare a vehiculului ce se doreste a fi asigurat
 • Valoarea ofertei ce se doreste a fi validata

Contractul RCA pentru un asigurat cu risc ridicat caruia ii este alocat de catre BAAR un asigurator RCA are urmatoarele caracteristici:

 • valabilitate de 12 luni ;
 • plata integrala a primei;
 • limitele teritoriale de acoperire sunt acelea menționate la art.2 pct.18 din Legea nr.132/2017;
 • nu contine clauza de decontare directa si nicio alta acoperire suplimentara peste riscurile si limitele de raspundere reglementate de Legea nr.132/2017.

Limitele de despagubire si informatii despre contractul RCA

*Limitele de despagubire sunt stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Astfel, incepand cu 2017 limitele de despagubire acordate in cazul unui accident in Romania sunt: pentru pagube materiale: 1.220.000 euro

 • pentru pagube materiale: 1.220.000 euro
 • pentru vatamari corporale si decese: 6.070.000 euro

Pentru accidente produse in afara Romaniei, se aplica legislatia din statul respectiv precum si limitele de despagubire aferente.

Linkuri legislatie: Legea 132/2017 / Norma ASF 20/2017 / Legea nr. 237/ 2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare

Daune auto RCA

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto acoperă vătămările corporale și daunele materiale aduse terților ca urmare a utilizării unui autovehicul.

Masuri ce trebuiesc luate in cazul producerii unui eveniment asigurat:

 • trebuie să anunțați în scris asigurătorul în momentul luarii la cunoștința despre circumstanțele care ar putea declanșa răspunderea față de o terță persoană.
 • trebuie să anunțați asigurătorul în scris la data la care ați luat cunoștință de daune, depuse împotriva dvs. și să furnizați asigurătorului informații exhaustive și exacte cu privire la: reclamantul, circumstanțele, care servesc drept temei pentru cererea de despăgubire și valoarea despăgubirii solicitate; precum și toate documentele relevante pentru caz scrise la dispoziția dumneavoastră. În cazul în care cererea se depune printr-o procedură judiciară, trebuie să comunicați asigurătorului în același termen numărul cauzei, data audierii și instanța în fața căreia a fost depusă cererea sau să furnizați o copie a declarației de creanță, împreună cu documentele sale însoțitoare.
 • trebuie să luați toate măsurile necesare pentru a reduce și/sau a limita pagubele și trebuie să anunțați imediat autoritățile și serviciile competente
 • trebuie să anunțați asigurătorul în scris cand ati luat la cunoștința despre evenimentul asigurat care a avut loc, completând o notificare conform modelului asigurătorului și furnizând informații despre natura evenimentului și motivele apariției acestuia, tipul și aproximativ valoarea prejudiciului cauzat, numărul persoanelor rănite
 • ar trebui să permiteți accesul pentru efectuarea unei inspecții
 • trebuie să furnizați documentele solicitate de Asigurător, legate direct de stabilirea evenimentului și cuantumul prejudiciului
 • NU trebuie să luați nicio acțiune care poate modifica faptele sau poate duce la creșterea cantității de daune. Trebuie să păstrați nealterată starea materialelor și documentelor, legate direct de sau care reprezintă dovezi ale evenimentelor care au declanșat răspunderea, acoperite în termenii și condițiile contractului de asigurare.

Pentru avizarea si deschiderea unui dosar de dauna produs pe teritoriul Romaniei, este necesar sa se sune la numarul de telefon 0219705.rogramul de lucru este de luni pana vineri intre orele 09:00 - 18:00, cu exceptia zilelor libere nationale cand nu se lucreaza.

In cazul in care in urma evenimentului rutier au rezultat vatamari corporale / decese, este necesara transmiterea documentelor / a solicitarii la adresa de email: vatamari@helladirect.ro

Pentru avizarea si deschiderea unui dosar de dauna produs in afara Romaniei, este necesara transmiterea documentelor / a solicitarii la adresa de email: greencard@helladirect.ro